fbpx

Arrangement

Arrangement

Bøn­ner er en butikk og et verk­st­ed, ikke en kaf­febar. Dette gir oss muligheten til å være en uavhengig aktør innen kaf­fefaget i Bergen. Gjen­nom året vil vi ha ulike arrange­ment med kaffe i fokus.

Åpent hus

Vi har med jevne mel­lom­rom har vi åpent hus med ulikt innhold. Kan­skje en artist kom­mer og under­hold­er oss, eller det vil være et fore­drag om et spe­sielt tema. Vi lyt­ter mens vi drikker kaffe, og slår av en prat med noen kjente eller noen nye bekjentskap.

Cupping

Cup­ping han­dler om å kjenne kaf­fens ulike egen­skaper og å kunne sette ord på hvor­dan det føles og hva det smak­er. Vi ønsker å arran­gere cup­ping med jevne mel­lom­rom for å gi våre kun­der og samar­bei­dspart­nere mulighet til å lære seg mer om kaffe. 

Event

Et event kan han­dle om en times lun­sj med fokus på hånd­brygg hvor vi for eksem­pel tar for oss Chemex og intro­duser­er kun­der for denne måten å brygge på. Her kan du avtale med oss for et spe­sialtil­pas­set arrangement..

Har du andre ideer eller ønsker er det bare å ta kon­takt. Så finner vi ut av det sammen.