fbpx

Håndbrygg

Håndbrygging av kaffe

Hånd­brygg reg­nes som en rel­a­tivt ny trend innen­for kaf­fefaget, men det er vel egentlig en mod­erne ver­sjon av kaf­febryg­ging på gamlemetoden. 

Vi kan dele opp dette i to hov­ed­kat­e­gori­er, drypp­me­toder og ful­lkon­tak­t­metoder.

Råvar­er, utstyr og pre­sisjon innen­for de ulike bryggeme­to­dene gir deg mulighet til å påvirke slut­tre­sul­tatet. Da kaffe er mye smak og behag kan du eksper­i­mentere deg frem til den per­fek­te kaf­fekop­pen for deg! 

De ulike bryggeme­to­dene er ofte utviklet av ulike utstyr­spro­dusen­ter og deres ønske om å lage noe nytt eller unikt både når det gjelder frem­gang­me­tode og design. Det spen­nende her er at det stadig kom­mer nye måter å gjøre dette på som får frem ulike tolkninger av kaf­fen. Felles er kom­bi­nasjo­nen med kvern­ings­grad, mengde vann og tiden det skal ta. 

Så har vi den kjente trak­tekaf­fen der det er defin­ert en stan­dard fil­ter­malt kaffe og van­n­mengde som gir det samme resul­tat gang etter gang. Vi anbe­faler ofte 65 gram kaffe pr liter vann.

Her er over­sikt på de mest bruk­te meto­dene som vi bruk­er hos oss og som vi lær­er bort til de som ønsker å lære seg en mer om kaffe igjen­nom våre kurs. 

Dryppmetoder

Dette er som trak­tekaffe bare at du manuelt til­før­er vann for å få en bedre kon­troll på bryggingen.

Fullkontaktsmetoder

Her er kaffe i kon­takt med vann under hele brygge­pros­essen. Kvern­ings­grad er anbe­falt litt gro­vere en filtermalt.