fbpx

Kaffe historie

Kaffehistorien

Det er ikke noe bedre en følelsen av å nyte din favorit­tkaffe hjemme. Kaffe er en av de vik­tig­ste drikkene i ver­den. Vanen med å drikke kaffe er uni­versell. Hvert folk, hver stat eller land har sin egen måte å tilberede kaffe på, etter tradis­jon­er som har ful­gt dem gjen­nom gen­erasjonene. Kaffe er en drikk brygget av rist­ede kaf­febøn­ner, og kaf­febøn­ner er de som kom­mer fra planteslek­ten “Cof­fea” som kom­mer fra Afri­ka, spe­sielt Sudan og Etiopia. Men i mot­set­ning til van­lig stam­mer ikke ordet “kaffe” fra “Kaf­fa,” plantens opprin­nelsesst­ed men fra det ara­biske ordet “Gah­wa,” som betyr “vin,” på grunn av den vik­tigheten planten fikk for den Ara­bisk verden. 

En leg­ende forteller at en gjeter ved navn Kal­di observerte at sauene hans ble aktive når de spiste bladene og fruk­tene på kaf­fe­treet. Han smak­te på fruk­tene og fikk mer ener­gi. Et munk fra regio­nen, som ble informert om dette, beg­y­nte å bruke fruk­ten for å mot­stå søvn mens han ba. Den tidlig­ste kjente kaffe som drikke er fra Jemen på 1400-tallet.

Vanen med å drikke kaffe dateres tilbake til 11 århun­dre. Det var tiden da kaffe først ble importert fra Etiopia til Ara­bia. I andre halvdel av 1400-tal­let spredte kaffe seg til Kongedøm­met Ara­bia, gjen­nom Mek­ka og Med­i­na, til Kairo i 1510.

I 1615 brak­te en vene­tianske kjøp­menn de første posene med kaffe til Vest-Europa. Den deilige aro­maen og stim­ulerende effek­ten etablerte den raskt som en favorittdrink, og på kort tid økte antallet kaf­febar­er over hele Europa. Hol­landske og engelske nav­i­gatør­er eksporterte anlegget til sine kolonier over hele verden.

Utbre­delse av drikken har alltid vært led­saget av en enorm vekst i kaffedyrkn­ing. På slut­ten av 1600-tal­let ble det gjort en vel­lykket innsats for å dyrke kaf­fetrær i dri­vhus. I 1714 ble en av disse plantene sendt til Louis XIV, i Paris. Denne unike planten ans­es å ha vært stam­far til mil­lion­er av kaffetrær.

På beg­yn­nelsen av 1900-tal­let var Brasil ver­dens største kaf­fe­pro­dusent. Foreløpig kom­mer nesten all kaf­fe­pro­duk­sjon fra Mel­lom-Ameri­ka, Brasil og tro­piske områder i Sør-Ameri­ka. Ver­dens kaf­fe­pro­duk­sjon er cir­ka 150 mil­lion­er sekker per år, med Brasil som førsteplass i denne rangerin­gen, med mer 1/3 av pro­duk­sjo­nen. I 2003 var kaffe der syvende vik­tig­ste eksport­land­bruk­spro­duk­tet målt i ver­di, bakavlinger som hvete, mais og soy­abøn­ner. Minas Gerais er den brasil­ianske stat­en med den høyeste Kaf­fe­pro­duk­sjo­nen i Brasil (26,6 mil­lion­er pos­er), noe som tilsvar­er mer enn 50% av den nasjonale pro­duk­sjo­nen av pro­duk­ter og 17% av verdensproduksjonen.

Kjøp kaffe fra Brasil

Espíri­to San­to er den største pro­dusen­ten av kaffe i Brasil (der den kalles Conil­lon). De er ans­varlig for mel­lom 75% og 78% av den nasjonale pro­duk­sjo­nen. De er ans­varlig for cir­ka 20% av ver­dens kaf­fe­pro­duk­sjon. Kaffe er den vik­tig­ste inntek­t­skilden i 80% av landlige eien­dom­mer i Espíri­to San­to. De er ans­varlig for 35% av BNP (Brut­tonasjon­al­pro­duk­tet) i land­bruket. Foreløpig er det 283 tusen hek­tar kaf­fe­planter i stat­en. Det er 40 000 landlige eien­dom­mer i 63 kom­muner, med 78 000 pro­duserende fam­i­li­er. Kaffe skaper 250 000 direk­te og indi­rek­te job­ber. Brasil er en ver­den­srefer­anse i utviklin­gen av kaffedyrk­ing, med gjen­nom­snit­tlig pro­duk­tivitet som allerede har nådd 35 pos­er per hek­tar (sekk/ha). Mange tekniske pro­dusen­ter har høstet mer enn 100 sekk/ha.

De to van­lig­ste kaffe­sortene er Cof­fea Ara­bi­ca og Cof­fea Robus­ta, som fak­tisk er Cof­fea Canepho­ra, men noen ganger kalles den Cof­fea Robus­ta. De kaf­febøn­ner som brukes til kaffedrikker er frø av bær av flere Cof­fea-arter. Etter at disse kaf­fe­frøene er tørkede, blir bønnene sendt til bren­ner­ier for å bli brent i vari­erende grad.

På Bøn­ner sel­ger vi kaffe fra Brasil, men også fra andre ste­dene i Sør-Ameri­ka og Mel­lom-Ameri­ka. Som Colom­bia, El ‑Sal­vador og Peru og også fra Etiopia.