Kirkens Bymisjon

Et arbeids- og aktivitetstilbud

I Kirkens Bymisjon i Bergens avdeling Arbeid og Kvalifisering vil Bønner kaffe være et produkt vi jobber med i tilnærming til arbeidslivet.

Formålet er å skape et arbeids- og aktivitetstilbud som er tilpasset mennesker som befinner seg langt fra arbeidslivet grunnet språk- og kulturforståelse, psykiske helse eller langtidsfravær fra deltakelse i arbeidslivet.

Tiltaket skal være et arbeidstilbud utenfor NAVs portefølje og vil bli rettet mot unge uføre samt unge innvandrere.

Tiltaket skal ha en sosialfaglig målsetting om å være endringsfokusert basert på den enkeltes deltakers motivasjon. Endringen kan handle om å komme i posisjon i forhold til ordinært arbeid, bedre fysisk og eller psykisk helse og økt samfunnsdeltakelse.

Deltakerne skal gis reelle arbeidsoppgaver knyttet til pakking, distribusjon og salg av kaffe innenfor spesialsegmentet for kvalitetskaffe. Det er inngått en avtale med Jacu kaffebrenneri i Ålesund om leveranser av kaffebønner. Jacu er et av Norges fremste kaffebrennerier i segmentet spesialkaffe. Vi ønsker å etablere en kaffevirksomhet basert på sosialt entreprenørskap. Virksomheten har videre et mål om en betydelig egeninntjening gjennom salg av kaffe.

Målgruppen er todelt. Den første målgruppen vil bestå av unge uføretrygdede. Vi er kjent med at 16 000 personer i Norge under 30 år i dag mottar uførepensjon. Videre at 2/3 av tilfellene forklares i psykiske lidelser. Denne målgruppen etterspør i dag en arena for trening og egenavklaring av arbeidsevne. Flere bekrefter en tilfriskning etter å ha fått innvilget uføretrygd, men er usikre på hvordan orientere seg på nytt inn mot et ordinært arbeidsmarked. Andre etterspør en tilrettelagt arbeidsplass hvor man kan bruke de «friske timene».

Den andre målgruppen er mennesker som har kommet til Norge som flykninger eller innvandrere. Vi er i den situasjon at flykninger som ankom Norge i 2015 /16 skal integreres i arbeidslivet etter endt Introduksjonsprogram (2 år), og vi erfarer i dag stor pågang av forespørsler om arbeidstrening fra denne gruppen. De vil INN i arbeidslivet.

Vi antar det vil være flere gode synergier med å koble disse to gruppene sammen i et arbeidsfellesskap der fokus vil være salg av kaffe (produksjon), språkopplæring og samfunnsforståelse. Samlet antar vi at målgruppene besitter mye kompetanse og arbeidskraft..


For mer informasjon om Kirkens Bymisjon gå inn på vår nettside kirkensbymisjon.no