fbpx

Kirkens Bymisjon

Et arbeids- og aktivitetstilbud

I Kirkens Bymisjon i Bergens avdel­ing Arbeid og Kval­i­fis­er­ing vil Bøn­ner kaffe være et pro­dukt vi job­ber med i tilnærm­ing til arbeidslivet. 

For­målet er å skape et arbei­ds- og aktivitet­stil­bud som er tilpas­set men­nesker som befinner seg langt fra arbei­d­slivet grun­net språk- og kul­tur­forståelse, psykiske helse eller langtids­fravær fra deltakelse i arbeidslivet.

Tiltaket skal være et arbei­d­stil­bud uten­for NAVs porte­føl­je og vil bli ret­tet mot unge uføre samt unge innvandrere.

Tiltaket skal ha en sosialfaglig målset­ting om å være endrings­fokusert basert på den enkeltes deltak­ers moti­vasjon. Endrin­gen kan han­dle om å komme i posisjon i forhold til ordinært arbeid, bedre fysisk og eller psykisk helse og økt samfunnsdeltakelse.

Deltak­erne skal gis reelle arbei­d­sopp­gaver knyt­tet til pakking, dis­tribusjon og salg av kaffe innen­for spe­sialseg­mentet for kvalitet­skaffe. Det er inngått en avtale med Jacu kaf­febren­neri i Åle­sund om lever­anser av kaf­febøn­ner. Jacu er et av Norges frem­ste kaf­febren­ner­ier i seg­mentet spe­sialkaffe. Vi ønsker å etablere en kaf­fe­virk­somhet basert på sosialt entre­prenørskap. Virk­somheten har videre et mål om en bety­delig egenin­nt­jen­ing gjen­nom salg av kaffe.

Mål­grup­pen er todelt. Den første mål­grup­pen vil bestå av unge uføretrygdede. Vi er kjent med at 16 000 per­son­er i Norge under 30 år i dag mot­tar uførepen­sjon. Videre at 2/3 av til­fel­lene fork­lares i psykiske lidelser. Denne mål­grup­pen etter­spør i dag en are­na for tren­ing og ege­navk­lar­ing av arbei­d­sevne. Flere bekrefter en til­friskn­ing etter å ha fått innvil­get uføretrygd, men er usikre på hvor­dan ori­en­tere seg på nytt inn mot et ordinært arbei­ds­marked. Andre etter­spør en tilret­te­lagt arbei­d­splass hvor man kan bruke de «friske timene».

Den andre mål­grup­pen er men­nesker som har kom­met til Norge som fly­kninger eller innvan­drere. Vi er i den situ­asjon at fly­kninger som ankom Norge i 2015 /16 skal inte­gr­eres i arbei­d­slivet etter endt Intro­duk­sjon­spro­gram (2 år), og vi erfar­er i dag stor pågang av fore­spørsler om arbei­d­stren­ing fra denne grup­pen. De vil INN i arbeidslivet. 

Vi antar det vil være flere gode syn­ergi­er med å koble disse to grup­pene sam­men i et arbei­ds­fel­lesskap der fokus vil være salg av kaffe (pro­duk­sjon), språkop­plæring og sam­funns­forståelse. Sam­let antar vi at mål­grup­pene besit­ter mye kom­petanse og arbeidskraft..


For mer infor­masjon om Kirkens Bymisjon gå inn på vår nett­side kirkensbymisjon.no