fbpx

Arbeidstrening

Arbeidstrening

Vår vik­tig­ste opp­gave er å gi arbei­d­stren­ing til men­nesker som av ulike grun­ner står uten­for skole og arbeid. 

De to grup­pene vi i hov­ed­sak ret­ter oss mot er unge uføre og flerkul­turelle. For de unge uføre han­dler det om, enten de er uføre, på vei til å bli, eller på vei tilbake til arbei­d­sliv i en eller annen form å gi de pos­i­tive dager, kan­skje kart­leg­ging av sin situ­asjon og en mulighet til å lære seg noe nytt, teste seg i vårt eget lokale eller hos­pitere i en av våre samar­bei­ds bedrifter. For de flerkul­turelle han­dler det om språk­læring, lære seg norsk arbei­d­skul­tur og hvor­dan nord­menn er. De vil også få hjelp med CV og søk­nads skriv­ing og kan­skje også få prak­sis ute i bedrifter. 

De får her i til­legg til å lære om kaffe, muligheten til å lære om salg, ser­vice, ordrehånd­ter­ing, markeds­føring, merke­vare­byg­ging og entreprenørskap.

Vi er priv­i­legert som får jobbe med kaffe av beste kvalitet. Dette gjør at vi kan gi rel­e­vant arbei­d­stren­ing i kaf­fefaget. Våre deltakere gjen­nomgår et baris­takurs på ca 20 timer og prak­sis ute i bedrift. Etter dette får de et kurs­be­vis som vis­er at de kan jobbe i kaf­febar eller lig­nende. Dette er med på å gi mestrings­følelse og stolthet.