fbpx

Samarbeid

Våre samarbeidspartnere

Jacu Coffee Roastery 

Er et kaf­febren­neri i Åle­sund. De job­ber med å finne de beste kaf­febønnene til oss og bren­ner de på beste måte. Det er en glede å samar­bei­de med dem.

jacu.no

NAV — Aktiv Vest

Aktiv Vest er et aktivitet­stil­tak for ung­dom mel­lom 18 og 30 år med rus­re­laterte utfor­dringer. De er hos oss med en ansatt og deltakere to dager i uken.

Aktiv Vest

Kaffemisjonen

Er en kaf­febar i Bergen, som går for å være en av Norges beste kaf­febar­er. Kaf­femisjo­nen samar­bei­der med oss på kom­petanse­hev­ing og kurs­ing av deltakere.

kaffemisjonen.no