fbpx

Abonnement på kaffe

Vi drar i gang med kam­pan­je på abon­nement.
Nå får du 4 pos­er med 250 gram kaffe for kr 490,- pr måned.
Eller 2 pos­er for kr 290,- pr måned. Begge inkl. frakt.

Våre kaffesorter

Kaffeprosjektet Bønner

Arbeidstrening og sosialt entreprenørskap

Bøn­ner er et verk­st­ed hvor vi job­ber med etisk og ans­varlig kaffe av høy kvalitet.
Kaf­febønnene blir kvalitetssikret, brent og lev­ert av Jacu Cof­fee Roast­ery i Ålesund.

Kaf­fen markeds­føres, pakkes og selges av Kirkens Bymisjon.
Når du kjøper Bøn­ner, støt­ter du det vik­tige arbei­det og bidrar til å skape arbei­d­splass­er
til men­nesker som av ulike grun­ner står uten­for det ordinære arbeidsmarkedet.

Visste du at du kan følge oss på Facebook?

Spesialkaffe

Spe­sialkaffe er beteg­nelsen på kaffe av beste kvalitet. I dette seg­mentet er det full kon­troll på alle del­er av pro­duk­sjo­nen. Denne kaf­fen blir hånd­plukket og er kun tilgjen­gelig i direk­te kon­takt med kaffebonden.

Arbeidstrening

Bøn­ner er et pro­dukt som skal gi men­nesker som av ulike grun­ner er uten­for arbei­d­slivet mulighet til å lære om vare­han­del, markeds­føring, merke­vare­byg­ging og entre­prenørskap.  
Og selvføl­gelig litt om kaffefaget.

Kirkens Bymisjon

Hva gjør vi?

Siden 1855 har vi arbei­det for en bedre og mer ret­tfer­dig hverdag i norske byer. Mange blir over­ras­ket når de blir kjent med stør­relsen og mang­fold­et i arbei­det vårt.

Hvorfor oss?

Vi ønsker at brukere og gjester skal finne tilbake til egne ressurs­er, drøm­mer og håp. Alt vårt arbeid skal bygge på at «Ingen er bare det du ser».

Kontakt oss

Åpningstider: 

Bergen — mandag, ons­dag, fredag kl. 10–15 – tirs­dag stengt, tors­dag kl. 10–18
Åle­sund — tirs­dag – fredag kl. 10–15

    Kong Oscars gate 7, Bergen

    Parkgata 18, Ålesund