fbpx

Takk for tilliten

Tids­banken er en nytenk­ende Bergens­bedrift i rask utvikling. Siden de ser på kaffe som en uun­nværlig del av arbei­ds­da­gen, har de nå teg­net abon­nement på Bøn­ner Kaffe — kaffe fra Kirkens Bymisjon i Bergen. – Det er kris­es­temn­ing hvis det er tomt for kaffe, sier markedss­jef Jør­gen Nor­dahl. – Et møte uten kaffe er jo utenke­lig. Og siden det å ta sam­funnsans­var er en del av vår strate­gi, var det et enkelt valg å satse på denne løs­nin­gen. Fir­maet vårt vokser fort, og da er det vik­tig å bygge kul­tur og skape godt arbei­dsmiljø. Det er fak­tisk nøkke­len til suk­sess, men­er Jørgen.

Kjøper du vår kaffe støt­ter du Kirkens Bymisjon i Bergen – sam­tidig som du får et pro­dukt i topp­klasse. Pros­jek­tled­er Gaute West­li har gjort det enkelt å bestille kaffe via nettsi­den bonnerkaffe.no – der du også kan teg­ne abon­nement på kaf­felev­er­ing. Du kan også komme innom de triv­elige loka­lene i Kong Oscars gate 7 for en kaf­fen­erde­prat og en handel!